STATUT STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym
w Wypadkach, Kolizjach Drogowych oraz na skutek Błędów Lekarskich
„WOKANDA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych oraz na skutek Błędów Lekarskich „WOKANDA” zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu pomoc ofiarom wypadków, kolizji drogowych oraz błędów lekarskich, propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na celu pomoc tym poszkodowanym, promocji wszystkiego, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, leczeniu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wskazane działania oraz prowadzenie działalności charytatywnej, działań na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych, promocję i organizację wolontariatu i pomoc postpenitencjarną skazanym i członkom ich rodzin zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a także wykonywanie zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego, ochrony wolności i praw człowieka. Ponadto projektowanie i wdrażanie innowacji społecznej w Polsce, podnoszenie jakości przedsiębiorczości społecznej w Polsce, promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontariackich, rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie aktywności gospodarczej w społeczeństwie, popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych, organizację procesu aktywizacji zawodowej i społecznej, pobudzanie i rozwój na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, unowocześniania oświaty i nauki oraz równania szans edukacyjnych, zwiększanie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, wspieranie i aktywne działanie na rzecz osób starszych, pomoc społeczną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez:

 1. wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 2. działania lobbystyczne w kierunku zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do :
  • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych,
  • rozbudowy bezpiecznej sieci dróg w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poprawy jakości świadczeń lekarskich,
  • zwiększenia bezpieczeństwa zabiegów leczniczych.
 3. poszukiwanie osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 4. działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach,
 5. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych oraz na skutek błędów lekarskich,
 6. reprezentację członków Stowarzyszenia w sprawach dotyczących wypadków, kolizji drogowych oraz błędów lekarskich,
 7. pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym,
 8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków, kolizji a także osobom poszkodowanym w skutek błędów lekarskich,
 9. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 11. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną , rekreacyjną i turystykę.
 12. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży poprzez:
  1. szerzenie wiedzy, nauki i wychowania w tym kierunku,
  2. organizowanie gier oraz różnych zajęć sportowych służących poprawie bezpieczeństwa na drogach i ulicach.
 13. działalność charytatywną
 14. działalność na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych
 15. promocję i organizację wolontariatu
 16. pomoc postpenitencjarna skazanym i członkom ich rodzin zgodnie z obowiązującymi przepisami>
 17. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin
 18. wykonywanie zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego, ochrony wolności i praw człowieka,
 19. projektowanie i wdrażanie innowacji społecznej w Polsce,
 20. podnoszenie jakości przedsiębiorczości społecznej w Polsce,
 21. promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontariackich, rozwoju przedsiębiorczości i zwiększanie aktywności gospodarczej w społeczeństwie,
 22. popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych,
 23. organizowanie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
 24. pobudzanie i rozwój na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, unowocześniania oświaty i nauki oraz równania szans edukacyjnych,
 25. zwiększanie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 26. wspieranie i aktywne działanie na rzecz osób starszych,
 27. pomoc społeczną.

Wszystkie działania będą się odbywać z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 8

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który jest poszkodowanym w wypadku , kolizji lub w skutek błędów lekarskich lub zamierza działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pomocy ofiarom wypadków oraz błędów lekarskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 10

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię, zabiegać o szerokie propagowanie działań Stowarzyszenia oraz czynnie realizować jego cele,
  3. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  4. regularnie opłacać składki.
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  7. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 12

 1. osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez założenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę,
 2. w takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie,
 3. formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
 4. członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 ust. 2 pkt. 2-7.

§ 13

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez :

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy,
  4. na skutek pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych podpunktami a) i b),
  5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka.

§ 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia . Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
Władze stowarzyszenia.

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej oraz na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, poprzez ogłoszenie prasowe lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad,
 2. w Walnym Zebraniu winna uczestniczyć , co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników,
 3. w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym , członkowie wspierający i zaproszeni goście,
 4. do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 5. uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków,
 6. zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów 50 % plus jeden głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie,
 7. każdemu członkowi przysługuje jeden głos,

§19

 1. Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i do 3 innych członków Zarządu,
 3. Prezesa powołuje Walne Zebranie na 5 letnią kadencję,
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu,
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu oraz jego członków
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. zatrudnianie specjalistów i innych pracowników Stowarzyszenia,
  7. zlecanie ekspertyz i badań związanych z działalnością statutową.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków,
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 21

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będącymi członkami Zarządu,
 2. do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia,
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc,
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia , które podaje do wiadomości wszystkich członków,
 5. stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania,
 6. orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w & 15 pkt 2,3,i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu . W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Zmiany muszą zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie.

§ 23

 1. majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek oraz wpływów z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych),
 2. funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd,
 3. do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes wraz z jednym członkiem Zarządu lub dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu działających łącznie.

§ 24

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 2. podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
 3. w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.