Polub nas na Facebooku!

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIAStowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych oraz na skutek Błędów Lekarskich "WOKANDA"

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych oraz na skutek Błędów Lekarskich "WOKANDA" zwanym dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu pomoc ofiarom wypadków, kolizji drogowych oraz błędów lekarskich, propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na celu pomoc tym poszkodowanym, promocji wszystkiego, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, leczeniu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wskazane działania.
§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


(Pełna wersja statutu dostępna jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)

"WOKANDA", 40-035 KATOWICE ul. Jagiellońska 5, tel.: (032) 781 64 65, fax: (032) 781 78 35, tel. 508 339 495
nr KRS 0000172633/* */